สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน
(ชม. / ปี)

ระดับชั้น
ป. 1 – 3
(ชม. / สัปดาห์)

เวลาเรียน
(ชม. / ปี)

ระดับชั้น
ป. 4 – 6
(ชม. / สัปดาห์)

หมายเหตุ

ภาษาไทย

200

5

160

4

หลักสูตรท้องถิ่น
ไตศึกษา  บูรณาการ
เข้าไปใน  8  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และรายวิชาประวัติศาสตร์

คณิตศาสตร์

200

5

160

4

วิทยาศาสตร์

80

2

80

2

สังคมศึกษาฯ

80

2

80

2

ประวัติศาสตร์

40

1

40

1

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

2

80

2

ศิลปะ

80

2

80

2

การงานอาชีพฯ

40

1

80

2

อังกฤษ

40

1

80

2

สาระเพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์

40

1

80

2

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว

40

1

40

1

 

ลูกเสือ  เนตรนารี

40

1

40

1

 

ชุมนุมตามสาระ

40

1

40

1

 

จิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

10

 

10

 

บูรณาการในกิจกรรมลูกเสือฯ /
ชุมนุม / สาระการเรียนรู้

รวม

1040

26

1080

27

 

โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5362-0426
Copy Right@2010 by นางสาววรัญญา อุ่นนันกาศ
Web Master : bjk_pao-school@hotmail.com แก้ไขข้อมูลล่าสุด 25 มกราคม 2553