โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ตั้ง เลขที่ 23 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5362-0426 โทรสาร 0-5361-2056
www.bjk.ac.th
โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5362-0426
Copy Right@2010 by นางสาววรัญญา อุ่นนันกาศ
Web Master : bjk_pao-school@hotmail.com แก้ไขข้อมูลล่าสุด 25 มกราคม 2553